KHÁCH HÀNG CỦA GBM

Bộ nhận diện thương hiệu SIEUAMHP.VN

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu CENTURY SUIT

Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu AKIHOMES

Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu thời trang BÍCH NGỌC

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu DCAFE

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu trang web UPDATETODAY.VN

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu MAKE BY PHUONG

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu HOANG HOA LAN

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu BẢO NGỌC

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu khẩu trang cap cấp V3N

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu BRIGHT STAR EDU

Thiết kế ấn phẩm, nhận diện thương hiệu